UltraTech Cement Limited

UltraTech Cement Limited เป็นผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดของโลกและติดอันดับโลก’sในการเป็นผู้ผลิตซีเมนต์ชั้นนำ วิสัยทัศน์ของ UltraTech’sคือการเป็น‘ผู้นำด้านธุรกิจก่อสร้าง บริษัทมีความสามารถในการผลิตรวมกันที่ 102.75 ล้านตันต่อปี (MTPA) สำหรับปูนซีเมนต์เทา UltraTech มีภาพลักษณ์ที่โดดเด่นในตลาดระหว่างประเทศ อาทิ บังคลาเทศ สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ศรีลังกา และบาห์เรน UltraTech เป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งสมาคม Global Cement & Concrete Association

 

บริษัทดำเนินงานด้วยหน่วยงานร่วมกัน 20 แห่ง โรงโม่ 26 แห่ง คลังกองสินค้า 7 แห่ง และโรงงานสำหรับการสังเคราะห์แบบเผาสำหรับซีเมนต์เทา 1 แห่ง โรงงานซีเมนต์ขาว 1 แห่ง โรงงานหมันโป๊ว (Wallcare Putty) 2 แห่ง และโรงงาน RMC อีกกว่าอีก 100 แห่ง UltraTech มีเครือข่ายผู้แทนการค้าและค้าปลีกกว่า 80,000 รายทั่วประเทศ โดยสามารถเข้าถึงตลาดในเมืองใหญ่และเมืองชนบทในอินเดียได้กว่าร้อยละ 80

 

ธุรกิจ
UltraTech เป็นผู้ผลิตซีเมนต์เทา ปูนซีเมนต์ขาว และคอนกรีตสำเร็จรูปรายใหญ่ที่สุดในอินเดีย’s

 

ในส่วนธุรกิจซีเมนต์ขาว UltraTech ทำการตลาดภายใต้ชื่อแบรนด์ Birla White มีโรงงานซีเมนต์ขาวที่มีกำลังการผลิต 0.56 MTPA และโรงงานหมันโป๊ว 2 แห่งที่มีความสามารถในการผลิตรวมกันที่ 0.8 MTPA

 

ด้วยมีโรงงานคอนกรีตสำเร็จรูป (Ready Mix Concrete (RMC)) กว่า 100 แห่ง อยู่ใน 35 เมือง UltraTech จึงเป็นผู้ผลิตคอนกรีตรายใหญ่ที่สุดในอินเดีย บริษัทยังมีคอนกรีตแบบพิเศษอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งสอดคล้องกับความต้องการพิเศษโดยเฉพาะของลูกค้าผู้มีวิสัยทัศน์

 

ส่วนธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างของ UltraTech เป็นศูนย์รวมแห่งนวัตกรรมที่นำเสนอผลิตภัณฑ์เชิงวิศวกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อจัดส่งไปยังส่วนที่มีการก่อสร้างแบบยุคใหม่ คอนกรีตมวลเบาหรือ Aerated autoclaved concrete (AAC) เป็นอิฐที่ประหยัด น้ำหนักเบาที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับอาคารสูง ขณะที่ผลิตภัณฑ์แบบผสมแห้งรวมถึงความสามารถในการกันน้ำ การลงยาแนว การฉาบปูน ที่ได้รับการออกแบบเพื่อให้โครงการเสร็จเร็วยิ่งขึ้น

 

รูปแบบค้าปลีกของ UltraTech Building Solutions มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อการก่อสร้างที่หลากหลายให้กับผู้บริโภคจากสถานที่เพียงแห่งเดียว UltraTech มีร้านค้าจำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างกว่า 1,600 แห่งทั่วอินเดีย โดยเป็นร้านค้าแบบ One-Stop Shop ที่ให้บริการอย่างครบวงจรที่ตอบสนองแก่ความต้องการด้านการก่อสร้างขั้นต้นทั้งหมดสำหรับการสร้างบ้านแบบบุคคลทั่วไป

 

ผลิตภัณฑ์
UltraTech มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสนองตอบต่อความต้องการในการก่อสร้างในรูปแบบต่าง ๆ ตั้งแต่การสร้างรากฐานจนถึงอาคารที่สร้างเสร็จสมบูรณ์ โดยอยู่ภายใต้ธุรกิจ 5 แขนงคือ:

 

ความยั่งยืน
ด้วยเป็นผู้ผลิตซีเมนต์รายใหญ่ที่สุดในอินเดีย UltraTech Cement จึงพยายามอย่างยิ่งเพื่อเข้ารับบทบาทหลักในการเสาะหาแนวทางที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในฐานะบริษัท UltraTech ให้การยึดมั่นต่อการมุ่งเน้นไปยังขอบข่ายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สุขอนามัยและความปลอดภัย การอนุรักษ์พลังงาน การอนุรักษ์น้ำ การย่อยสลายทางชีวภาพ และการทดแทนทรัพยากรธรรมชาติ

 

UltraTech Cement เห็นพ้องและสนับสนุนเต็มที่ต่อเป้าหมายด้านการพัฒนาความยั่งยืนของสหประชาชาติ United Nations Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งได้รับการรับรองแล้วสองครั้งในด้าน‘การปรับสภาพน้ำ’ โดยผู้แทนผู้ตรวจสอบระดับโลก DNV UltraTech Cement มีกำลังการผลิตพลังงานที่ 58 MW ผ่านระบบการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มความสามารถในการผลิตได้ถึง 121 MW ในปี ค.ศ. 2020 กว่าร้อยละ 85 ของการบริโภคพลังงานเป็นพลังงานที่มาจากโรงงานพลังงานความร้อนในอาณัติและจากระบบการนำพลังงานความร้อนที่เหลือทิ้งกลับมาใช้ใหม่ มีการอนุรักษ์น้ำด้วยการสำรองน้ำฝนและการรีไซเคิลน้ำ ซึ่งช่วยสนองต่อความจำเป็นในการใช้น้ำของ UltraTech’s ในการผลิตได้ครึ่งหนึ่ง

 

Corporate Social Responsibility 
UltraTech เชื่อมันต่อวิสัยทัศน์ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กรหรือ ’s CSR “ของกลุ่ม ในการอุทิศตนเพื่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนที่เราได้เข้าไปประกอบกิจการ เพื่อสร้างวิถีทางแห่งความยั่งยืนของชีวิตให้กับส่วนที่อ่อนแอกว่าในสังคมให้ดีขึ้น เพื่ออุทิศตนต่อการเติบโตและยกระดับดัชนีการพัฒนามนุษย์ของชาติ” จึงมีการสืบสานมรดกต่อไปด้วยขั้นตอนที่ปฏิบัติได้จริงในการร่วมสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจและสังคม ขอบข่ายที่ให้การมุ่งเน้นคือในด้านสุขภาพอนามัย การศึกษา การดำรงชีพอย่างยั่งยืน โครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูปสังคม

 

UltraTech Cement เข้าถึงผู้คนในชุมชนท้องถิ่นได้กว่า 1.5 ล้านชีวิต ที่อาศัยอยู่รายรอบโรงงานที่ดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศอินเดีย มีการทำงานอยู่ใน 480 หมู่บ้านที่กระจายอยู่ใน 15 รัฐในอินเดีย เพื่อให้บริการด้านสุขภาพ การศึกษา น้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย สุขาภิบาล การดำรงชีพอย่างยั่งยืน และสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับสตรี บริษัทมีหมู่บ้านเป้าหมาย 58 แห่งที่จะปฏิรูปให้กลายเป็นหมู่บ้านต้นแบบ

Brands